Shin Kabuki Juhachi Ban (新歌舞伎十八番)

Shin Kabuki Juhachi Ban refers to the specialty plays of Danjuro ICHIKAWA of Naritaya selected by Danjuro ICHIKAWA the seventh and Danjuro ICHIKAWA the ninth.

Comment
Danjuro the seventh, after selecting Kabuki Juhachi Ban, died in the middle of selecting Shin Kabuki Juhachi Ban covering roles for which he had gained a reputation, and so his fifth son, Danjuro the ninth, completed the selection around 1887.

Danjuro the ninth maintained the name 'Shin Kabuki Juhachi Ban,' which had been given by his father, Danjuro the seventh, but the selection contained more than eighteen programs, and in the end he selected thirty-two or forty programs based on an interpretation of 'Juhachi Ban' not as '18 programs' but as 'Ohako, one's favorite stunt.'
The selection contained many programs of Katsurekimono, proposed by Danjuro the ninth himself, and many programs are seldom performed today.

Shin Kabuki Juhachi Ban
32 programs

Toranomaki (book of secrets, one program of Kabuki)
Rensho Monogatari
Zoho Momoyama Monogatari
Sanada Haritukedutsu
Koshigoe-jo(Yoshitsune's letter sent from Koshigoe, one program of Kabuki)
Sikigawa Mondo
Sakai no Taiko
Kibi Daijin
Shigemori Kangen
Egara Mondo
Tsuri Kitsune (Fox Trapping)
Nakamitsu
Hojo Kudai Meika no Isaoshi
Funa Benkei (Benkei in the Boat) (kabuki)
Yamabushi Settai
Shizuka Horakumai

Saburo ISE (kabuki)
Momijigari (The Maple Viewing) (kabuki)
Tako no Tametomo
Mongaku Kanjincho
Hidari Kogatana
Koya Monogurui
Nakakuni
Suo Otoshi (literally, dropping down suo)
Onna Kusunoki
Shungyo Kagamijishi
Shin Nanatsumen
Futari Bakama (Trousers for Two)
Shogen MUKAI (kabuki)
Fukitorizuma
Tenmangu Natane-no-goku
Hikoshichi OMORI (kabuki)

40 programs
The 32 programs listed above plus the eight programs below:

Ame no Hachinoki
Katagiri Wakare
Oishi Shirouketori
Yoshisada Tachi Nagashi

Shiraga no Sanemori
Shikinami
Abura Bozu
Nakayama Mondo

[Original Japanese]