Shuzan Jusshu (秀山十種)

Shuzan Jusshu refers to the specialty plays of Kichiemon NAKAMURA of Harimaya (kabuki) selected by Kichiemon NAKAMURA the first. "Shuzan" is Kichiemon's haigo (the pen name of a haiku poet).

Kiyomasa in Nijo-jo Casle

Kiyomasa in Urusan-jo Castle

Kiyomasa in Kumamoto-jo Castle

Yasaku no Kamabara

Kiyomasa Seichu Roku

Matsura no Taiko (The drum in Matsura)

[Original Japanese]