Prince Kazuraki (葛城皇子)

Prince Kazuraki (also pronounced Kazuraki oji, Kazuraki no miko, Katsuragi oji, or Katsuragi no miko [date of birth and death unknown])
Prince Kazuraki was a member of the Imperial family in the Asuka period.

[Original Japanese]