Tsukuba no kuninomiyatsuko (筑波国造)

Tsukuba no kuninomiyatsuko (also known as Tsukubakokuzo) was Kuninomiyatsuko ruled the south part of Hitachi Province.

Ancestor

According to "Hitachinokuni Fudoki," this land was once called Ki no kuni, but Tsukuba no mikoto who was kuninomiyatsuko during the reign of Emperor Sujin changed the name of Kuni to his name.

According to "Kuninomiyatsuko hongi", Aheshiko no mikoto, a grandson of Oshikorimi no mikoto, was appointed Tsukuba no kuninomiyatsuko during the reign of Emperor Seimu.

Clan

It was probably the Tsukuba clan.

Base

Tsukuba Gun, Hitachi Province. Present Tsukuba City, Inamachi, and Yawaramura in Ibaraki Prefecture.

Local tutelar deity

Tsukubasan-jinja Shrine: Tsukuba City, Ibaraki Prefecture. The enshrined deity was Tsukubaogami and Tsukubamegami.

Descendants

Tsukuba X: A regional powerful clan during the Empress Jingu. A son of Takekoro no mikoto. The founder of the Yue clan.

[Original Japanese]